< sarvesh
Hotlink
https://sarvesh.imgs.sh/dwm_sc2
Resize width (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/dwm_sc2/300x
Resize height (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/dwm_sc2/x300
Resize width and height
https://sarvesh.imgs.sh/dwm_sc2/300x300