< sarvesh
Hotlink
https://sarvesh.imgs.sh/SC3
Resize width (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC3/300x
Resize height (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC3/x300
Resize width and height
https://sarvesh.imgs.sh/SC3/300x300