< sarvesh
Hotlink
https://sarvesh.imgs.sh/SC1%20%281%29
Resize width (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC1%20%281%29/300x
Resize height (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC1%20%281%29/x300
Resize width and height
https://sarvesh.imgs.sh/SC1%20%281%29/300x300