< sarvesh
Hotlink
https://sarvesh.imgs.sh/SC1
Resize width (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC1/300x
Resize height (preserve aspect)
https://sarvesh.imgs.sh/SC1/x300
Resize width and height
https://sarvesh.imgs.sh/SC1/300x300